Proven Web Concepts

Algemene voorwaarden

Proven Web Concepts BV gevestigd en kantoorhoudend te Nunspeet aan de Laan 24, 8071 JA, inschrijfnummer handelsregister Kamer van Koophandel te Harderwijk 54769868.

1. Definities

1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Proven Web Concepts wordt gesloten.

2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Proven Web Concepts.

2. Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Proven Web Concepts.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor Proven Web Concepts niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Proven Web Concepts gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door Proven Web Concepts schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Proven Web Concepts heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de aspirant contractant het door Proven Web Concepts toegestuurde contractformulier ingevuld en ondertekend retour stuurt of anderszins wanneer Proven Web Concepts de contractant diensten ter beschikking heeft gesteld.

2. Uitzondering hierop vormen real-time overeenkomsten. Real-time overeenkomsten komen direct bij aanvaarding van de dienst of het product op de website van Proven Web Concepts tot stand. Bij deze overeenkomstvorm heeft de particuliere contractant zeven dagen annuleringsrecht. Dit geldt uitdrukkelijk niet voor domeinnamen, aangezien deze tot stand zijn gekomen op specificaties van de contractant.

3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.

2. De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk een (1) maand voor de ommekomst van de dan lopende termijn schriftelijk en aangetekend is opgezegd. Dit geldt voor alle producten en diensten van Proven Web Concepts. Het contract wordt ontbonden indien de contractant aan de bovenstaande voorwaarden heeft voldaan.

3. Proven Web Concepts kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien contractant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Proven Web Concepts niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

4. Proven Web Concepts heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

• Contractant in staat van faillissement is verklaard;

• Contractant surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;

• Contractant het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;

• Proven Web Concepts redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van contractant (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.

• Wederpartij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Proven Web Concepts het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

• De contractant oneigenlijk gebruik maakt van Internet;

• De contractant informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;

• De contractant informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

• De contractant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

6. Levering en leveringstijd

1. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Proven Web Concepts zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

7. Overmacht

1. Proven Web Concepts is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Beide partijen zijn in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

8. Prijzen

1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

2. Proven Web Concepts heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan contractant bekend gemaakt. Contractant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

3. De contractant is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer zoals beschreven in de overeenkomst. De contractant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Ongebruikt dataverkeer kan niet worden overgedragen naar de volgende maand. Bij overschrijding van het dataverkeer worden een extra kosten in rekening gebracht.

9. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van contractant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Proven Web Concepts.

2. Proven Web Concepts stuurt contractant per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt Proven Web Concepts het recht de website (tijdelijk) stil te leggen.

4. Indien contractant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan contractant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

5. Indien contractant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan contractant de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Proven Web Concepts kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Proven Web Concepts een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

6. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een periodieke automatische incasso, waartoe contractant Proven Web Concepts bij aanvang van de overeenkomst of op een later tijdstip heeft gemachtigd.

7. In geval van automatische incasso dient contractant zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

8. Contractant is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van contractant niet kan worden geïncasseerd of niet aan Proven Web Concepts is voldaan.

9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van contractant niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Proven Web Concepts administratiekosten in rekening. De contractant is dan tevens incassokosten verschuldigd.

10. Indien Proven Web Concepts aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de contractant verhaald.

 

If opportunity doesn’t knock, build a door

Milton Burle